Institut Montgròs

Institut
Montgròs
CODI DEL CENTRE:08063904
c. Cristòfol Mestre,s/n
08810 Sant Pere de Ribes
tel.:938 961 220
a/e:insmontgros@xtec.cat
web:insmontgros.cat

 

LÍNIES
3 línies.

AULES/ESPAIS ESPECÍFICS
Laboratori,aula de tecnologia,de música i de necessitats educatives
especials.

HORARI
Matí i tarda.

IDIOMES
Anglès. Alemany.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Activitats i sortides didàctiques i culturals organitzades des dels diferents àmbits:lingüístic,científic-tecnològic i social.
Colònies anuals a 1r i 2n d’ESO;intercanvi en llengua anglesa a 3r d’ESO;viatge cultural de final d’ESO a 4t.

ALTRES SERVEIS
Menjador escolar diari per l’alumnat de fora del municipi.
Atenció a l’alumnat nouvingut a través del projecte de centre acollidor.

PROJECTE EDUCATIU
Facilitar els aprenentatges fent ús efectiu i estratègic de les noves
tecnologies per aconseguir la “e-maduresa” de tots els i les alumnes.
Facilitar aprenentatges que contemplin la globalitat i transversalitat
dels coneixements així com un gran èmfasi en l’aprendre a aprendre per a l’assoliment de les competències tot creant una tradició
de treball cooperatiu entre l’alumnat i entre el professorat.
Facilitar els aprenentatges per una ciutadania europea i del món a través del treball en les institucions comunitat europea per aconseguir
que els i les alumnes siguin uns ciutadans implicats amb el seu entorn,tant proper com més llunyà,d’una manera participativa
i crítica,amb iniciativa i compromís social.

Descripció projecte:

El fil conductor de totes les actuacions del Grup de Solidaritat és l’educació per al desenvolupament,entenen l’educació com un procés interactiu,dinàmic i globalitzador que ajudi a les noies i els nois d’avui a explicar-se una mica millor el món on viuen,a conviure amb la diversitat,a comprendre millor l’aldea global,en definitiva,a entendre què passa al món i,cosa encara més important,a actuar de manera conseqüent i solidària.
Aquest treball té dues concrecions:

a) El treball transversal d’aquest valor que ha d’impregnar a totes les àrees,en l’apartat de continguts actitudinals.
b) El treball concret focalitzat en aquest tema a traves de l’oferta de CVs amb aquest temàticaconceptual ,procedimental i actitudinal;i el treball de voluntariat vehiculat a traves de les tutories

Els objectius en ambdós casos són els següents:

  • Comprendre millor el món on vivim.
  • Aprendre a conviure amb la diversitat.
  • Saber recollir informació sobre què passa al món,des de diferents punts de vista,i saber fer-ne un anàlisis crític.
  • Actuar de manera conseqüent i solidària.
  • Aprendre a treballar en un grup de voluntariat.
El funcionament del Grup: 

En la realitat actual del currículum LOE ,la dificultat de que continguts d’educació per al desenvolupament apareguin en les matèries optatives continua i,per tant,el Grup continua treballant bàsicament fora d’hores escolars.

Cada any el Grup renova els seus membres a partir d’una crida inicial a través d’un full informatiu que es reparteix a l’hora de tutoria. També s’informa de l’existència del Grup,dels seus objectius,i de la seva manera de funcionar,a les reunions de mares i pares de principi de curs,especialment pel que fa a 1r.ESO. Tothom que hi participa ho fa de manera desinteressada,sabent que per col·laborar-hi haurà de fer ús del seu temps lliure.

Totes aquestes persones es reuneixen quinzenalment,fora de l’horari escolar,especialment els migdies. Les reunions tenen lloc a una aula del centre i en elles es decideix,cada trimestre,quin o quins temes es tractaran. Els temes s’escullen a partir d’un primer debat comú obert.

Un cop triat el tema,el que cal és tenir-ne més informació,informació directa,“de primera mà”. Per això el que es fa és buscar un col·lectiu que ja estigui treballant sobre el tema. A aquests col·lectius (associacions,ONGs,etc.) se’ls demana que vinguin al centre a fer una xerrada. Aquesta xerrada es realitza novament fora del hora lectiu,ja sigui al migdia o a la tarda,un cop acabades les classes (en algunes ocasions,s’han realitzat en horari lectiu per la connexió del tema tractat amb alguna àrea curricular). Les xerrades informatives acaben sempre amb la mateixa pregunta:“Què podem fer nosaltres per aquest tema?”. Els/les ponents assessoren al Grup sobre què es pot fer. A continuació el Grup dissenya un pla de treball.